Culture and the Arts Affairs

Tanggapan ng Sining at Kultura ng Pamantasan


Layunin:

Layunin nito na matugunan ang ibayong pangangailangan ng ating pamantasan sa usaping pang kultura at sining. Maiangat ang antas ng kamalayan ng mga mag-aaral, guro at mga kawani ng institusyong ito sa tunay na pagpapahalaga at paglinang sa ating kinagisnang kultura. Maitampok ang mga katangi-tanging inobasyon at kasiningan sa pagpapalabas ng mga kultural na imahen pokus sa kwento ng iba't ibang uri ng sayaw, festival, awitin, atbp., kasama na ang paglalathala ng mga pananaliksik na may kinalaman sa kultural edukasyon (Cultural Education) ng ating sariling pamayanan at ng iba pang karatig pook na hitik na hitik sa kulturang Pinoy.


Pangunahing Gampanin:

1. Mamuno at mangasiwa sa mga gawaing pansining at kultura (actual cultural presentation)

2. Magsagawa ng mga plano, usapin at pananaliksik hinggil sa pagpapayaman ng mga tampok na kultura

3. Bumuo ng mga seminar, forum, atbp., hinggil sa kultural edukasyon

4. Magsagawa ng mga patimpalak sa iba't ibang porma ng sining (mag kalahok mula sa loob at labas ng pamantasang ito)

5. Makipag-ugnayan at makahalubilo sa iba't ibang pamantasan ahensya at organisasyong pang kultural tungo sa pagpapaigting ng kamalayang pang kultural (cultural awareness) at kultural edukasyon (cultural education) na maaaring makatulong sa pagbuo ng isang akademik program halimbawa sa kursong Batsilyer sa Pan Sekondaryang Edukasyon medyor sa Sining at Kultural Edukasyon (BSE major in Arts and Cultural Education)


Estraktura