Overview


Ang mga Direktorng Sentro ng Wika at Kultura kasama ang tagapangulo ng KWF. Mula sa kaliwa: Dr.Francisca T. Borja, Gng. Maria S. Bulaong, Prof. Ma. Luz S. Andal, Dr. LourdesS. Bascuña, Dr. Ma. Lourdes R. Quijano, Tagapangulong Virgilio S. Almario, Dr.Parcasia M. Chiong, Dr. Edna M. Manginsay, at Gng. Mary Ann C. Macaranas.

Ang Sentro ng Wika at kultura

Ang Sentro ng Wika at kultura (SWK) ay kinikilala ng KWF bilang sangay na panrehiyon na pinagtibay alinsunod sa Kapasiyahan ng Kalupunan ng mga Komisyoner Blg. 13-22 serye 2013. Mayroon sa kasalukuyan 22 Sentro ng Wika at kultura na nakanase sa iba't ibang koleiyo at unibersidad sa buong Filipinas. Bukod sa mga gampaning pangwika, ang SWK inaasahang mangunguna sa pagsusulong ng mga katangiang pangkultura ng pook, bayan, lalawigan, o rehiyon na kinalalagyan nito.