Duties and Responsibilities:

a. Conduct/supervise activities such as conferences,
seminars, competition, contest and other similar activities
for the advancement of Filipino language with the consent
of the KWF (Mangasiwa ng mga aktibidad, gaya ng
kumperinsiya, seminar, paligsahan, gawad timpalak at
katulad para sa pagpapalaganap ng wikang Filipino nang
may kaukulang pahintulot ng KWF);
b. Participate and if possible lead in the promotion of cultural
and traditional traits (town, province or region) where it is
located (Lumahok at kung maaari’y manguna sa
pagsusulong ng mga katangiang pang kulturang pook (bayan, lalawigan o rehiyon) na kinalalagyan nito);
c. Conduct researches, gathering, and presentation that
showcase the language and cultural practices of the place
(Magsagawa ng mga proyekto sasaliksik, pagtitipon, at
pagtatanghal ng wika at kulturang naturang pook);
d. Create linkages and partnerships with organizations and
institutions inside or outside the University especially
with the DepEd, CHED, TESDA, DOT, NCIP, DILG,
indigenous people’s organizations, and LGUs through the
Indigenous People’s Mandatory Representative (IPMR),
towards the fulfillment of linguistic and cultural
aspirations (Magtatag ng matalik at mabisang ugnayan at
pakikipagtulungan sa mga organisasyon at institusyon sa
loob at labas ng unibersidad, lalo na sa DepEd, CHED,
TESDA, DOT, NCIP, DILG, people’s organization ng mga
katutubo, at LGUs sa pamamagitan ng Indigenous
People’s Mandatory Representative (IPMR), tungo sa
katuparan ng mga adhikaing pangwika at pang kultura
nito);
e. Strengthen the campaigns and projects of KWF, especially
in the use of Filipino language and in promoting the
welfare of every teacher in Filipino (Magtaguyod sa lahat
ng kampanya at proyektong KWF, lalo na sa
pagpapalaganap ng wikang Filipino at sa pangangalaga sa
kapakanan ng mga guro sa Filipino); and
f. Manage all tasks and projects of SWK and continuous
updating/ feedbacking the Komisyon sa Wikang Filipino
(KWF) (Mamamahala sa lahat ng mga Gawain at mga
proyektong tanggapan at palagiang pakikipag-ugnayan sa
Komisyon sa Wikang Filipino).